Gliese 9365 (Ross 903) (Bruno)

Life zone: 0.15-0.27

DestinationθϕρK
83 Leonis (Wolf 393) G6/8 III/IV (Novaya Europa)3500.72146
94 Beta Leonis (Denebola) (Novaya Sankt-Peterburg) A3V (Novaya Europa)0-611.5102
Gliese 410 (al-Nayrizi) M1V (Rightly Guided Republics)123-850.34213
Gliese 464 M0.5V (Novaya Europa)79440.39198
Gliese 480 (Wolf 433) M3.5 (UNAS)104-140.24253
To83 Leonis (Wolf 393)94 Beta Leonis (Denebola) (Novaya Sankt-Peterburg)Gliese 410 (al-Nayrizi)Gliese 464Gliese 480 (Wolf 433)
Fromθϕρθϕρθϕρθϕρθϕρ
83 Leonis (Wolf 393)55-571.5109-240.8289260.6290-50.67
94 Beta Leonis (Denebola) (Novaya Sankt-Peterburg)342571.5178531.2302731.7287691.3
Gliese 410 (al-Nayrizi)36240.82104-531.276630.6899480.37
Gliese 46415-260.6215-731.7150-630.6897-700.35
Gliese 480 (Wolf 433)1650.671-691.3172-480.3723700.35