Kate Monk's Onomastikon

(Dictionary of Names)


Rare Biblical Names

Some of these occur only in genealogies and have never been commonly used in England.

Male

Abagtha Abda Abdi
Abdiheba Abdon Abednego
Abiasaph Abiathar Abida
Abidan Abiel Abiezer
Abihail Abihu Abijam
Abimael Abimelech Abinoam
Abiram Abisha Abishai
Abishalom Abishua Abitub
Abner Abram Achan
Achbar Achbor Achior
Achish Adaih Adal
Adbeel Addi Adialbon
Adin Adina Adlai
Adna Adonijah Adonikam
Adoniram Adoram Adriel, Adrial 'flock of God'
Aduel Agag Agee
Ahaasuerus Ahab Aharhel
Ahaz Ahaziah Ahban
Aher Ahiam Ahian
Ahiezur Ahihud Ahijah
Ahikam Ahikar Ahimaaz
Ahiman Ahimaz Ahio
Ahira Ahisamach Ahishahar
Ahithophel Ahitub Ahlai
Ahumai Ahuzzam Ahuzzath
Ai Aiah Akan
Akkub Alemeth Aliah
Alian Alihud Almodad
Alvah Alvan Amalek
Amasa Amasai Ami
Ammiel Ammihud Amminadab
Ammishad Ammizabad Amnon
Amon Amram Amraphel
Anael Anah Anamim
Anani Ananiel Anath
Anathoth Aner Aniam
Anodi Anthothijah Anub
Aphiah Appaim Apphus
Arah Aram 'height'? Araunah
Ard Ardon Aredi
Arioch Armoni Arna
Arnan Arpacshad Arza
Asahel, Asael, Asuhel Asaiah Asaph
Asarel Asddan Asharelah
Ashbel Asher Asshur Ashkenez
Ashvat Asiel Asnah
Asriel Asshurim Assir
Ataroch Ater Athlai
Attai Avaran Azalel
Azariah, Azarius Azgad Aziraphale?
Aziza Azmareth Azmaveth
Azrikam Azzan Baalhanan
Ba-ana, Baanah Baasha Baiterus
Bakbakker Bakbuk Balak
Bani Barabbas Barak
Barhadad Bariah Barkos
Barsabbas Baruch Barzillai
Bazlith Bazluth Bealiah
Bebai Becher Becorath
Bedad Beeliada Beeroth
Bela Belial? Belal Bellal Benaiah
Benammi Benhadad Benhail
Benhanan Benhesed Benhur
Beno Benoni Benzoheth
Beon Beor Bera
Berechiah Bered Beri
Beriah Besai Bethel
Bethgader Bethlehem Bethrapha
Bethshemeth Bethuel Bethzar, Bethzur
Bezalel Bigtha Bigvai
Bilhan Bilshan Bimhal
Binnui Birsha Birzaith
Bishlam Biztha Bocheru
Borith Bozrah Bukki
Bukkiah Bunah Buz, Buzi
Caiaphas Cainan Calcol
Canaan, Canann Caphtorim Carkus
Carmi Casluhum Cathua
Chabris Charea Charmis
Chedolaomer Chelal Chelub
Cheluhi Chenaanah Chephirah
Chepirah Cheran Cherub
Cherubai Chesed Chibni
Chislon Chuza Conaniah
Cosam Cush Cushan-rishathaim
Cutha Dabria Daieul
Dara Darda Dathan
Dedan Delaiah Diblaim
Dibon Dibri Diklah
Dishan, Dishon Dodanim Dodavahu
Dodo Dositheus Dumah
Ebal Ebed Ebedmelech
Eber Ebiasaph Eddinus
Eder Egypt Ehi
Ehud Eker Ela
Elah Elam Elazaphan
Eldaah Eldad Elead
Eleadah Elealeh Elhanan
Eliab Eliada Eliahba
Eliakim Eliam Eliasaph
Eliashib Eliathah Elidad
Eliehoenai Eliel Elienai
Elihoreth Elihu Elika
Elioenai Eliphal Eliphaz
Eliphelet Elishah Elishama
Elishua Elkiiah Elmadam
Elnathan Elon Elonbethhanan
Elpaal Eluzai Emadabun
Enan Enos 'man' Enosh
Ephah Ephan Epher
Ephod Ephraim Ephron
Eran Erastus Eri
Esarhaddon Escol Esdras
Eshban Eshtamon Eshtaol
Eshtemoa Eshton Etam
Ethbaal Ethnan Ethni
Evi Ezbai Ezban
Ezri Gaal Gabael
Gabatha Gabrias Gaddi Gadi
Gaddiel Gaham Gahar
Galal Gamaliel Gareb
Gas Gatam Gazez
Gazzam Geba Gedaliah
Gedor Gehazi Gemalli
Genubath Geshan Gether
Geuel Gibbar Gibea
Giddalti Giddel Gideoni
Gilead Ginnethon Gog
Gomer Guni Haahashtari
Hacahliah Hadad Hadadezer
Hadar Hadariah Hadoram
Hagab Hagabah Haggiah
Hagri Hakkoz Hakupha
Halohesh Hammedatha Hamor
Hamul Hanamiel Hanniel
Hanoch Haran Harbona
Hareph Hariph Harhas Harhur
Harim Harnepher Haroheh
Harum Haruz Hasadiah
Hashabiah Hashem Hashum Hashubah
Hasrah Hassenuah Hasshub
Hassopherath Hasubah Hasupha
Hathath Hatita Hattil
Hattush Havilah Hazael
Hazarmarveth Hazo Heber 'enclave'
Hebron Heglam Hel
Heleb Helek Helem
Helez Heli Helon
Heman Hemdan Hepher
Heresh Herod Hesbbon
Hezekiah Hezio Hezion
Hezron Hiddai Hiel
Hilki Hilkiah Hillel
Hirah Hizkiah Hod
Hodaviah Hodid Holofernes
Homam Hophni Hori
Hosah Hoshama Hothir
Huppim Hur Hurai
Hushai Husham Hushim
Ibhar Ibneiah Ibri
Ibsam Ibzan Idbash
Iddo Iezer Iga
Igal Ikkesh Ilai
Iliadun Imlah Immer
Imna Imnah Iob
Ir Irad Iram
Irnahash Iru Iscah
Ishbaal Ishbak Ishbosheth
Ishhod Ishi Ishma
Ishmaiah Ishmerai Ishvah
Ishvi Ismachiah Ithamar Ithmar
Ithrah Ithream Ittai
Ittiran Izhar Izliah
Izrahiah Izziah Jaakan
Jaalah Jaareoregim Jaasiel
Jaazaniah Jaaziah Jabal
Jabin Jacan Jachin
Jada Jaddoz Jahath
Jahaziel Jahdai Jahzeel
Jair Jalam Jalon
Jamin Jamlech Jannai
Japhia Japhlet Jareshiah
Jarha Jarib Jashen
Jashobeam Javan Jaziz
Jazor Jeatherai Jeconiah
Jediael Jeduthun Jehaziel
Jehdeiah Jehoaddah Jehoahaz
Jehoash Jehoiada Jehoiarib
Jehonadab Jehoram Jehosephat Josafat
Jehozadak Jehu Jehubah
Jehur Jeiel Jekuthiel
Jelameam Jemuel Jephtah
Jephumeh Jeraah Jerahmeel
Jereboam Jered Jeriah
Jeribai Jericho Jerimoth
Jeroham Jerubbaal Jerubbesheth
Jeshaiah Jetheth Jetur
Jeuel Jeush Jeuz Jezaniah
Jezer Jezrael Jezreel
Jidlaph Joab Joah
Joash Jobab Joelah
Joezer Jogli Jokshan
Joktan Jonadab Joram 'God is high'
Jorkeam Josech Josephat
Joses Joshaviah Joshbekashah
Joshebbasshebeth Josiphiah Jotham
Jozabad Jozacar Jubal
Jushabhesed Kadmiel Kallai
Kana? Kareah Kareh
Kedamah Kedar Kedemah
Keilah Kelaiah Kelita
Kemuel Kenan Kenaz
Keros Kilan Kiriatharim
Kiriathjearim Kish Kittim
Kohath Kolaiah Korah Kore
Koz Laadah Ladan
Lael Lahad Lahmi
Lamech Lappidoth Lebanah
Lecah Lehabim Lemuel 'devoted to God'
Lemule Letushim Leummim
Libni Likhi Lod
Lotan Lozon Lud
Ludim Maai Maaseiah
Maaz Maccabeus Machair
Machbannai Machi Machir
Machnadebai Madai Madmannah
Magbish Magdiel Magog
Magpiash Mahalaleel Mahalel
Maharai Mahath Mahazioth
Mahershalahhashbaz Mahlah Mahli
Mahlon Mahson Malcam
Malchiel Malchijah Malchiram
Malchishua Mallothi Malluch
Mamre Manaen Manahath
Manassah Manhath Manoah
Maoch Maon Mareshah
Masaseiah Mash Masiah
Massa Mattan Mattaniah
Mattenai Matthan Matthat
Matthatha Mattithiag Mebunnai
Medad Medan Mehajael
Mehir Mehuman Melchiel
Melchizadek Melea Melech
Memucan Menahem Menhath
Menna Meonathai Mephibosheth
Meraioth Merari Mered
Meremoth Meriabbaal Merodach
Mesha Meshach Meshech
Meshelemiah Meshillimeth Meshullum
Methusaleh Methushael Meunim
Mezahab Mibsam Mibzar
Micaiah Michmas Midian
Mijamin Mikloth Miniamin
Mirmah Mishael Misham
Mishma Mishmannah Mispar
Mithredath Mizzah Moab
Moeth Molid Mordecai 'devotee of Marduk'
Moza Muppim Mushi
Naam Naaman Naarai
Nabal Naboth Nadab
Nadeb Naggai Naharai
Nahath Nahbi Naheth
Nahor Nahshon Naphali
Naphish Naphtalim Neariah
Nebaioth Nebat Nebo
Nebuzaradan Neco Nedabihah
Nehemiah Nekoda Nemuel
Nepheg Nephisim Ner
Nergalsharezar Nethamel Nethanel
Netophah Netophath Neziah
Nimrah Nimrod Nimshi
Nobah Nogah Nun
Obal Obed Obaid Obededom
Obil Ochran Oded 'upholder'
Og Ohah Ohel
Oholiab Oholibamah Omar
Omri On Onam
Onan Onias Ono
Ophir Ophrah 'fawn' Oreb
Oren Ornan Osnappur
Othniel Ox Ozem
Oziel Paarai Padon
Pagiel Pahathmoab Palet
Pallu Palti Paltiel
Parnach Parosh Pasach
Paseah Pashhur Pathrusim
Pedahel Pedahzur Pedaiah
Pekah Pekahiah Peleg 'division'
Pelet Peleth Peresh Perez
Peruda Pethuel Phicol
Pildash Pilha Pinon
Pithon Pochereth-hazzebaim Puah
Put Putiel Puvah
Raamah Rabshakah Raddai
Raguel 'friend of God' Raham Rakem
Ram Ramah Reba
Rechab Reelaiah Regem
Regiel Rehob Rehum
Rei Rekem Remaliah
Rephah Rephaiah Rephaim
Resheph Reu Reuel 'friend of God'
Rezin Rezon Rhesa
Ribai Rinnah Riphath
Rizia Rohgah Romantiezer
Rosh Sabtah Sabteca
Sachia Sallai Sallu
Salma Salu Samgarnebo
Samlah Sanballat Saph
Sarasadai Sarea Sarsechim
Sathrabuzanes Saul 'asked of God' Seba
Sebam Segub Seir
Seleb Seled Selemia
Senaah Sennacherib Seraiah
Sered Serug Sethur
Shaalbim Shaaph Shagee
Shahai Shaharaim Shallum peace
Shalmai Shalmaneser Shamgar
Shamlai Shamma, Shammah Shammai
Shammua Shapha Shaphan
Shaphat Sharai Sharezer
Shashak Shaul Shavsha
Shealtiel Shebna, Shebhah Shecahiah
Shechem Shedeur Sheehem
Shehariah Shelah Sheleph
Shelomi Shelomith Shelumiel
Shema Shemariah Shemeber
Shemed Shemer Shemida
Shemiramoth Shenazar Shephatiah
Shephi Shepho Sherebiah
Sheresh Shesai Sheshai
Sheshan Sheshbazzar Shetharbozenai
Sheva Shilhi Shillem
Shimea Shimeah Shimeath
Shimei Shimri Shimron
Shiphtah Shipni Shishah
Shishak Shitrai Shiza
Shobab Shobach Shobal
Shomer Shuah Shuai
Shubael Shuhah Shuppim
Shuthelah Sia Siaha
Sibbecai Sihon Sinab
Sirach Sisinnes Sismai
Sithri Soco Sodi
Sotai Suah Susi
Tabbaoth Tabeel Tabrimmon
Tahan Tahash Tahath
Talmai Talmon Tanhumath
Tarea Tarshish Tattenai
Tebah Tebaliah Tehinnah
Telah Telem Telharsha
Telmelah Tema Teman
Temeni Terah Teresh
Thaddeus Tad Thady Tharra Thassi
Tidal Tikvah 'hope' Tiras
Tirhanah Tiria Toah
Togarmah Tohu Toi
Toknath Tola Tubal
Tubalcain Uel Ulam
Ulla Unno Uri Uuri Urie 'light'
Urim Uthai Uz
Uzal Uzzah Uzziah 'power of God' Uzzi Uzi 'power/might'
Vaniah Vophsi Yehiel, Jehiel 'God lives'
Yislah Zaavan Zabad
Zabbai Zabdi Zacchai, Zakkai
Zaccur, Sachar, Zacha, Zakhar, Zakir Zaham Zalaph
Zalmon Zalmunna Zanoah
Zaphenathpaneah Zarius Zattu
Zaza Zebah Zeeb
Zelek Zelophehad Zemirah
Zephi Zepho Zerah
Zerahiah Zereth Zeror
Zerubbalel Zeruiah Zethan
Zia Ziba Zibeon
Zibia Zicgri Ziha
Zillethai Zimmah Zimram
Zimran Zimri Zina
Ziph Ziphion Zippor 'bird'
Zobebah Zohar Zophah
Zuar Zuph Zur
Zuriel Zurishaddai

 

Female

Abi Abijah Abishag
Abra, Abrah Achsah Agia
Ahinoam Asenath, Assenath Ashtaroth
Atarah Athaliah Azubah
Baara Basemath Beulah
Bilhah Bithiah Cozbi
Damaris Dorcas Edna
Eglah Ephah Ephrath
Ephrathah Gomer Hagar
Haggith Hammorlecheth Hamutah
Hazzelponi Helah Hephzibah, Eppie 'my delight is in her'
Herodias Hodesh Hodiah
Hoglah Huldah 'weasel' Hushim
Jecoliah Jedidah Jehoiaddin
Jehosheba Jerioth Jerusah
Jochebed Kerenhappuch, Kerena, Keren 'horn of eyepaint' Keturah 'incense'
Lilith 'night monster' or 'screech owl' Lois Maacah
Mahala Mahalath Mahlah
Matrad Mehetabel, Mehitabel 'God makes happy' Merab
Meshullemeth Micaiah Michal 'brook'
Milcah Naamah Naarah
Nehushta Noah Oholah
Oholibah Oholibamah Orpah
Puah Rahab Reumah
Rizpah Sarai Serah
Shalisha Sheba Sheerah
Shimeath Shiprah 'beauty/grace' Shua
Taberah Taphath Timna
Vashti Zebidah Zelah 'side' (placename)
Zeresh Zeruah Zeruiah Zibiah
Zipporah 'bird'

   


This collection of names was compiled by Kate Monk and is ©1997, Kate Monk.

Copies may be made for personal use only.


tekeli.li home|Onomastikon home