Kate Monk's Onomastikon

(Dictionary of Names)


Arabic Female Names

£ ñ ð Ì 'parrot' S ª ba, S ª bah, S ª bbah morning £ ª bina 'intelligent/clever' S ª dira, Sadra 'flowing/arising/returning' £ ª hira, £ ª hirah, £ ª hereh pure ' ð ifa, Atifeh compassionate/gentle
' î ima protector S ª lÊ a, S ª liÊ a virtuous  aî nª chaste woman  abÌ ba,  abÌ ah,  abÌ beh beloved S abÌ yah, S abÌ ya 'damsel/daughter' S abr, Sabra 'patience/endurance
S abriyya 'patience' S adaf shell S afª purity  afî a,  afî ah,  afza 'brooding hen' S afinª z S afiyya, S afiyyah, Safia 'confidante'
S afwah best S ahbª 'white and red/blonde' £ alÌ bah, £ alÌ ba 'inquiring/studious'  alÌ mah,  alÌ ma clement/gentle  amÌ dah,  amÌ da, Hameedah, Hamideh 'praiseworthy quality'  anÌ fah,  anÌ fa pious
 anª n tenderness S anam 'idol/beloved/mistress' £ annª z 'proud' £ arÌ fa 'newly acquired'  asnª beautiful woman  awwª Hebrew 'life giving (Eve)
 ayª t life/existence ' bidah,  bida servant/worshipper  dar, Adara fire  ikmat wisdom ' 'isha, ' 'ishah, ' isha alive and well  lÌ saffron colour
' limah,  lima scholar  mina, Amna 'peaceful, feeling safe' • nª s exhilaration  nÌ sah,  nisa 'companion/friend'  rª ornament  siyah,  siya support/pillar
' tikah 'old bow, barren palm tree' ˆ uÊ a forenoon 'Að Ì yah, 'Að Ì ya 'gift/bounty' AÊ lª m 'dreams' 'AbÌ r fragrance Abda', Abdah extraordinary/amazing
Abia 'Abla, Ablah 'possessing a fine, full figure' Adila, Adilah Adiva 'Afª f 'chastity' 'AfÌ fah, 'AfÌ fa pure/chaste
'Afrª fair complexioned Ahlima 'Ain eye/aspect/faountain Akilah Akrª m 'most gracious' 'AlÌ ya, Aliye high/exalted
Almira Altair 'Alyª sublimity 'Alya sublime AmÌ na, AmÌ nah trustworthy Amª ni, Amª ny wishes/desires
AmÌ ra prince/emir Amal, Amala hope Amimah full 'Arñ b loving/much loved wife Arwa, Ruwa goats Ashraf more honourable
Asmª ' prestige 'Awª ð if affections Ayda 'AzÌ za 'invincible' or 'beloved' Azhª r 'moons/midday prayers' 'Azza, Azzah pride/power
BÌ bÌ title of respect Bª hirah, Bª hira open/manifest Bª no woman of rank Bª rÌ ka subtle/tiny Bª sima, Bª simah smiling Badr full moon
Badriyyah BahÌ ja, BahÌ ga glad/cheerful Bahiyya beautiful Banah Banan Banujah
Bari'ah BashÌ rah, Bashiyra gives good tidings Basma smile Biba BilqÌ s (the wife of Prophet Solomon) Budñ r full moons
Buthayna, Buthaynah, Busayna 'flat land' (dim) Cala Cantara DÌ ma downpour Dahah Daifa
Dalª l coquettishness Dalia dahlia flower Dananir Du'ª prayer/supplication Duqª q finely ground Ehteram
Elaheh Elham Elmira Emine Enam Essam
Fª ð ima, Fª ð imah, Fað ma, Fatemeh weans/abstains Fª izah, Faiza attaining/acquiring Fª tin, Fª tina, Fª tinah charming Fª yrñ z turquoise stone Fa¼ Ì la, Fa¼ Ì lah moral excellence Fa¼ l grace/generosity
Fadia redeemer FahÌ mah, FahÌ ma intelligent/learned Fakhriyya meritorious FarÌ da, FarÌ dah unique Farah brisk/playful Fardoos paradise
FatÊ iyya releaser/conqueror Fawz, Fawziyya triumph Fayza victor Fi¼ ¼ a, Fizza silver Fikriyya intellectual Fukayna
Ghª da, Ghª dah, Garda 'graceful young lady' Ghª liyah, Ghª liya perfume Ghª niyah beautiful even without adornment GhadÌ r brook Ghayda Ghaythah
Ghufrª n forgiveness Hª jar, Hª gir 'Hagar' Hª la halo around the moon Hababah bubble HadÌ l 'cooing of pigeons' Hadya, Hadiya, Hª di guide
Haideh Haleh Hanª ' bliss/happiness Haniyya, Haniyyah happy Harithah good provider Haviva
Hayfª ' Hayfa slender Hiba gift Hind '100 camels' Hoda Homeira Hormat
Huda right guidance Humª Ì good essence Hurriyyah free Husni, Husniya, Husniyah beauty 'Iî mat safeguarding IÊ sª n, IÊ sª na, IÊ sª nah charity
Ibtihª j joy/delight Ibtisam, Ibtissam, Ebtissam smiling Ihª b gift Ijliyah 'Ilm knowledge (the Koran) Imª n, Imani faith
'Inª s mirror In'ª m benefaction Inan Inaya, Inayah Intiî ª r victory Isrª ' nocturnal journey
Issam I'tidª l temperance Izdihar Jª thibiyya, Jª thibiyyah, Jª thbiyyah, Gathbiyya, Gathbiyyah, Gathibiyya, Gathibiyyah, Gazbiyya, Gazbiyyah attractiveness/charm Jaida plentiful Jalª making clear/polish
JalÌ la, JalÌ lah, GalÌ la, GalÌ lah honourable/exalted Jamª l beauty JamÌ la, JamÌ lah, JamÌ leh, GamÌ la, GamÌ lah beautiful Janan freshly picked fruit Jannat garden Jarita
Javairia Jawª hir, Gawª hir jewels Jinª n garden Juju Jumana, Jumanah Juml
Kª milah, Kª mila complete/perfect Kalsum Kalthum Kamra KarÌ ma, KarÌ mah noble/generous Karam generosity
Karida, Kareeda Khª lida, Khª lidah eternal KhadÌ ja, KhadÌ jah, Khadiga premature child KhalÌ la, KhalÌ lah bosom friend Khayriyya charitable Kobra
Koh-I-nñ r, Kohinoor 'mountain of light' Kokab, Kowkab LÌ lª , Lela Leela Lilac tree Lª mis soft to the touch LÌ na palm tree Lað ifa, Lað Ì fah, Lað eefah subtle/delicate
Lamyª ', Lamya 'possessing beautiful brownish lips' Lawª Ê iz glances Layla, Laila, Lailah wine/alcohol Leila, Leilia, Leyla Lili Lilith
Lissa Lubna storax tree Lujayn silver (dim) Lu'lu'ah pearl Mª jida glorious MÌ mÌ Arabic letter 'MÌ m'
MÌ rah, Meerah concord/unanimity Mª riyah fair complexioned MaÊ ª sin charms MadÌ Ê a praise Maha wild cow Mahala
Mahlagha, Mahlegha Maimunah Maiza Malak angel Maliheh Malikah
Manª l attainment Manª r beacon Manhalah spring/fountain Marit Maritza Marwa 'fragrant plant' or 'flint'
Maryam elevated (Mary) MarzÌ yah, Marzieh 'loved/liked' Maysa 'to walk gracefully' Maysun Mayy Mellilah
Mirª friendship Mirvat Monir, Moneer Monireh, Moneerah MuÊ ayya face MuÊ sina charitable
MunÌ ra luminous Muna hope/object of desire Munna Munya Muslimah Myisha
Nª biha, Nª bihah 'celebrated' Nª dira, Nª dirah, Nª dereh, Nª dra, Nadra, Nadrah precious Nª hida, Nª hid, Naheed 'young girl with swelling breasts' Nª 'ila, Nailah attainer Nª jia, Nª jiah saved/rescued NÌ lam, Neelam 'sapphire'
NÌ lofar, Niloufar 'white waterlily' NÌ nÌ ya, Nini 'anise' Nñ r, Noura 'light' Nñ r, Nura, Nuri light Nª zih, Nazihah 'pure/chaste' Nª zirah, Nazira 'brightfaced/fresh'
Na'Ì mah, Naeemah delight/pleasure NabÌ la, NabÌ ilah, Nabilia noble NadÌ dah, NadÌ da equal/rival Nada morning dew Nadya moist with dew Nagla
Nahla drink of water Na'ima contented Najª Ê , Nagª Ê success NajÌ ba, NagÌ ba 'of noble descent' Najª t, Nagª t salvation Najila, Najilah
Najiya, Najiyah, Nagia, Nagiah, Nagiya Najlª , Najlª h 'having large and beautiful eyes' Najwa, Nagwa 'intimate conversation' Nani NasÌ m, Naseem 'gentle breeze' NasrÌ n, Nasreen 'white rose/jonquil'
Natara Nathifa, Nathifah, Natifah Nawª l gift/benefit Ni'mah Nibª l arrows Nihª d 'female breasts' or 'high ground'
Nihª l 'one whose thirst is quenched' Ni'mat boon/blessing Nisª 'woman/lady' Nishª ð , Neshat 'happy/cheerful' Nudar Nuha mind
Nu'm prosperity (Naomi) Oma ParwÌ n, ParvÌ n, Parveen 'pearls' (the Pleiades) Pola, Polla Qª dirah, Qª dira, Kadira 'potent/powerful' Qabñ l 'consent/ornament'
Qabihah Qamrª 'moonlit night' QarÌ bah 'close/near' Qitarah Qubilah RÌ Ê ª nah, RÌ Ê ª na 'aromatic plant' (sweet basil'
Rª 'idah 'thundering' Rª bi'ah 'fourth' Rª jya, Rª gya hopeful RÌ m 'white antelope' Ra¼ wa birthplace of the Prophet RabÌ 'spring/pasture/harvest'
Rabª b fiddle-like instrument RafÌ q 'gentle/kind' Raful Raghda carefree Rahna Rahshia
Raia Rajª , Ragª hope Rana eyecatching object Randa sweet-smelling tree Raniyah Ranya 'looking at the beloved'
RashÌ da, RashÌ dah rightly guided Rasha Rashea Rawiya, Rawiyah, Rawya narrator Rayhaneh Raym
Rayyª 'aroma/fragrant breeze' Rezeya Ri¼ a contentment Roya Rukan Ruqayah, Ruqayya, Ruqayyah 'promotion/ascent'
Rusa Ruwaidª , Ruwaydah 'gentle walk/help' Sª bÌ 'seventh' Sª mi, Samya elevated/sublime Sª rah, Sª ra, Saarah 'curtain/shawl'' (wife of Abraham) SaÊ ar, Sahara dawn
Sa'Ì dah, Sa'Ì da, Saeedeh 'fortunate/auspicious' Sabaya Sadia, Sadiya, Sadya Saduf Saham 'terror' Saheena
Sajª Ê Sakan dwelling/fire/blessing SalÌ ma, SalÌ mah, Salma secure/safe Salª mah, Salª ma 'south wind' Salwa consolation SamÌ Ê a generous/tolerant
SamÌ n, Sameen '8th part/expensive SamÌ ra companion in nightly talk Samar 'intimate night talk' Samaya, Samaiya Sanª , Sanaa brilliance Saniyya, Saniyyah radiant
Sarª b 'mirage/illusion Sawsan 'lily of the valley' Sehba Semeeah Shª hÌ 'royal' Shª hÌ n, Shª heen 'pertaining to a king'
Shª kirah, Shª kira 'grateful' ShÌ rÌ n 'sweet/pleasant/rare' Shadya singer ShafÌ qa, ShafÌ qah compassionate Shaghayegh ShahÌ ra, ShahÌ rah 'renowned'
Shahar, Shahara Shahisa Shahrazª d, Shahrizª d, Sharizad, Sheherazad, Sheherazade Persian 'city + person' Shajar 'tree/plant' ShakÌ lah, ShakÌ la 'beautiful' Shamoona (fem of Sham'ñ n, Simeon)
SharÌ fa, SherÌ fa eminent Shatha fragrance Sheba Shiklah Shmara Shohreh
Shukriyya, Shukriyyah thanks Siddiqa Sihª m arrows Sisi Soheila Sonya from Russian, Sophia
Su'ª d happiness Suhª d, Suhar, Suhair, Suhayr sleeplessness Suha star Suhaila, Suhailah, Suhayla, Suhaylah the star, Canopus Sukainah, Sukaynah 'tranquillity/repose of soul' Sulma
Sumnah Susi, Zuzi Syreeta Tñ bah, Tooba, Touba 'rainbow' TaÊ iyya, TaÊ iyyah greeting Tabasim
Tabitha TaghrÌ d bird-sing Takiyah, Takiyya, Takiyyah Talayeh Taqiyyah, Taqiyya Tarñ b 'enraptured'
Taslin Tayyebeh Thaina Thanª ' praise Thara Thheiba, Thuhayba 'small bar of gold'
Thurayya, Thurayyah, Surayya, Surayyah the Pleiades Ulayyah Ulima, Ullima 'Umayma, Umamah 'little mother' Um-Kalsum, Um-Kalthum 'mother of the one with plump cheeks' 'Umniya wish/desire
Utbah 'Uzma 'great/best/elderly woman' WaÊ shÌ yah 'wild/savage' Wafª ' loyalty/fidelity WafÌ yya, WafÌ yyah 'sincere/faithful' Wagiha, Wagihah
WahÌ ba 'generous giver' WajÌ hah, WajÌ ha 'respected/pretty/decorous' WalÌ dah, WalÌ da 'young girl/daughter' Warwar Wasima 'handsome' Widª d affection
YamÌ na 'oath/right hand side' YasmÌ n, YasmÌ na, YasmÌ nah 'jasmine bush' Yusra 'prosperity' Yusriyya 'prosperous' Zª dah, Zada 'born/offspring' Zª hirah 'flower'
ZafÌ rah, ZafÌ ra 'conquering' Zafiah Zahr, Zahra, Zahrah, Zuhra 'flower/yellow flower' Zakiyya, Zakiyyah pure/chaste ZarÌ nah, ZarÌ na 'golden' Zarah, Zara 'river/coat of mail'
Zaria Zaynab, Zainab a fragrant plant Zebeebah 'sword edge' Zizi Zubaidah Zubaida, Zubaydah, Zubeda 'cream/essence/butter' Zuhair, Zuhayr 'blooming/shining'
Zukª , Zukha 'sun/dawn' Zulaikhª 'wondrously beautiful'        


This collection of names was compiled by Kate Monk and is ©1997, Kate Monk.

Copies may be made for personal use only.


tekeli.li home|Onomastikon home